Wat we doen en waar we voor staan, algemene info over categorie Tai Chi

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Download printversie (PDF, september 2014)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Chi-Lessons (versie september 2014)

A – ALGEMEEN DEEL

1. Toepasselijkheid

1.1
Alle overeenkomsten tussen; Chi-lessons(.nl.org.com.de.tv), Chilessons (.nl.de.com.tv), Basic solutions, Kungfu.nl, hierna gezamenlijk en afzonderlijk: “Chi-lessons”) enerzijds en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten afneemt van Chi-lessons of met wie Chi-lessons een overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst (hierna: “de klant”) anderzijds, en alle door Chi-lessons aan de klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door de klant bij Chi-lessons geplaatste bestellingen, worden beheerst door deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna:“de algemene voorwaarden”).

1.2
Eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.3
Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn, behoudens het bepaalde in
artikel 1.4, slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen. Wanneer een
afwijking als bedoeld in de eerste zin van dit artikel is overeengekomen, geldt deze
afwijking, behoudens artikel 1.4, slechts voor de betreffende overeenkomst of bestelling.

1.4
Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van Chi-lessons aan de klant
worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 14 dagen na deze mededeling zijn de
gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle
nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog
lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

1.5
Op bepaalde tussen Chi-lessons en de klant gesloten overeenkomsten zijn, in aanvulling op de
voorwaarden opgenomen in dit Algemeen Deel (A) ook de hieronder in deel B, C en/of D
opgenomen bepalingen van toepassing. Indien de delen B, C en/of D van toepassing zijn en
de inhoud ervan strijdig is met de bepalingen opgenomen in het Algemeen Deel, prevaleert
deel B, C en/of D.

2. Bestellingen en totstandkoming van overeenkomsten

2.1
De aanvaarding van een opdracht, order of bestelling (hierna: “bestelling”) door Chi-lessons
geschiedt schriftelijk of doordat Chi-lessons met uitvoering van een bestelling begint. Door de klant
aan Chi-lessons verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot
stand komt door de enkele aanvaarding door Chi-lessons van deze bestelling.

2.2
Chi-lessons heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na
aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 2.1 is Chi-lessons gerechtigd deze zonder
opgave van redenen te annuleren, in welk geval Chi-lessons niet is gehouden tot meer dan de
restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.

2.3
Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Chi-lessons worden
doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Chi-lessons uitdrukkelijk worden aanvaard.

3. Uitvoering van overeenkomsten

3.1
Door Chi-lessons opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet
tijdige levering dient Chi-lessons schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim
komt.

3.2
De klant verleent hierbij toestemming aan Chi-lessons om, indien Chi-lessons dit nodig of wenselijk acht, bestellingen geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

3.3
Voor zover een met een klant gesloten overeenkomst betrekking heeft op de levering van
boeken, geldt dat partijen gehouden zijn tot naleving van de Wet op de Vaste Boekenprijs. De klant garandeert jegens Chi-lessons dat zij genoemde regelgeving zal nakomen en vrijwaart Chi-lessons van enige vordering van enige partij ter zake.

4. Betaling en facturering

4.1
Betalingen moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op
een door Chi-lessons aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding,
opschorting of verrekening. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag dat de klant
een bestelling plaatst of vanaf de dag waarop Chi-lessons met de uitvoering van een bestelling
begint.

4.2
Alle prijzen van Chi-lessons zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW. Alle heffingen en belastingen opgelegd of geheven ter zake de door Chi-lessons geleverde goederen en diensten komen ten laste van de klant. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van Chi-lessons van invloed zijn, kan Chi-lessons doorberekenen aan de klant.

4.3
Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn
alle vorderingen van Chi-lessons op de klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

4.4
Indien de klant enige betalingstermijn overschrijdt, is Chi-lessons gerechtigd, onverminderd de
overige aan haar toekomende rechten, aan de klant een vertragingsrente in rekening te
brengen ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 2%. Daarnaast is Chi-lessons
gerechtigd om, indien de klant ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar
gemaakte incassokosten voor rekening van de klant te brengen. Deze incassokosten worden
gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro, met dien
verstande dat het Chi-lessons vrijstaat de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen en met dien
verstande dat de door de klant te betalen incassokosten beperkt zijn tot de bedragen
genoemd in artikel 2 van het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf. Tussentijds aan de klant toegezonden aanmaningen of overzichten van
openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nimmer verwerking van recht
in ter zake van vertragingsrente of kosten, ook niet indien facturen in hoofdsom zijn
voldaan en deze niet meer als zodanig in aanmaningen of overzichten voorkomen.

4.5
Chi-lessons is steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de klant te verlangen dat
deze het verschuldigde vooruitbetaalt of deugdelijke zekerheid stelt.

4.6
Door Chi-lessons verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin dat indien in facturen bij
vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, Chi-lessons het recht heeft om correctiefacturen na
te zenden.

4.7
Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door de klant geacht te zijn
gedaan op schulden in de volgorde: rente, incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de
oudere voor de jongere), onverminderd artikel 6.2.

4.8
Chi-lessons behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en
tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

5. Levering en risico

5.1
Goederen worden door Chi-lessons geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden
aan het door de klant aan Chi-lessons opgegeven adres. De eventuele kosten voor verzending zijn
voor rekening van de klant.

5.2
De door Chi-lessons aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde goederen en diensten zijn
vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de klant voor diens rekening en risico.

5.3
De klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door Chi-lessons aan hem is afgeleverd niet
aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Chi-lessons niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven. Ook reclames
omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van ontvangst hiervan schriftelijk bij
Chi-lessons worden ingediend. Na verloop van de bovengenoemde termijnen worden klachten
niet meer in behandeling genomen en heeft de klant zijn rechten ter zake verwerkt. De
termijn genoemd in artikel 7:23 lid 2 BW bedraagt in afwijking van genoemd artikel twee (2)
maanden.

5.4
Mocht de klant goederen niet of niet tijdig van Chi-lessons afnemen, dan zal hij zonder
ingebrekestelling in verzuim zijn. Chi-lessons is alsdan gerechtigd de goederen voor rekening en
risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De klant blijft de
koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding)
verschuldigd.

6. Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame

6.1
Chi-lessons behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant geleverde goederen,
niettegenstaande de feitelijke aflevering, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn
(betalings-)verplichtingen jegens Chi-lessons, daaronder mede begrepen de koopsom, rente en
kosten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige
overeenkomst en alle overige vorderingen van Chi-lessons bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

6.2
Iedere betaling die van de klant wordt ontvangen, strekt allereerst ter voldoening van die
vorderingen welke Chi-lessons op de klant mocht hebben ten aanzien van welke Chi-lessons in artikel 6.1
niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna geldt het bepaalde in artikel 4.7.

6.3
Voordat het eigendom van de goederen op de klant is overgegaan, is de klant niet gerechtigd
de goederen aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of
anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De klant is slechts gerechtigd de goederen
te verkopen of af te leveren voordat de eigendom daarvan op klant is overgegaan, voor
zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebeurt.

6.4
Indien en zolang de eigendom van de goederen nog niet op de klant is overgegaan, zal de
klant Chi-lessons onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen. Bij
beslag, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling zal de klant de beslagleggende
deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten
van Chi-lessons.

6.5
Indien Chi-lessons jegens de klant een beroep doet op artikel 7:39 BW, zijn de artikelen 7:40 tot en
met 7:44 BW niet van toepassing.

7. Intellectuele eigendom

7.1
De klant ontvangt met betrekking tot door Chi-lessons geleverde goederen of diensten bepaalde
gebruiksrechten die hem in staat stellen van de dienst of het goed gebruik te maken. Alle
auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede
soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van
databanken, ter zake van of met betrekking tot de door Chi-lessons geleverde diensten en zaken
komen uitsluitend toe aan Chi-lessons of aan derden van wie Chi-lessons die rechten in licentie heeft verkregen.

7.2
Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een met een klant gesloten
overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van rechten als
bedoeld in artikel 7.1. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk
op deze rechten en overtreding van het verleende gebruiksrecht onthouden op straffe van
verbeurte van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van
€ 10.000 voor elke overtreding en € 5.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt,
onverminderd de Chi-lessons overigens toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en
schadevergoeding.

7.3
Het is de klant niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde zaken voorkomende
aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 7.1 of aanduiding van merken of
(handels)namen van Chi-lessons of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

8. Aansprakelijkheid, verval en overmacht

8.1
De klant vrijwaart Chi-lessons voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook,
verbandhoudende met een tussen Chi-lessons en de klant gesloten overeenkomst c.q.
voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke overeenkomst.

8.2
Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens Chi-lessons,
hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door Chi-lessons,
hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van Chi-lessons, hetzij op enige andere grond,
vervallen zodra een periode van één (1) maand is verstreken na de dag waarop de klant
bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten,
aanspraken en bevoegdheden.

8.3
De in artikel 8.4 genoemde vervaltermijn geldt daarnaast vanaf het moment van het tot
stand komen van enige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn voor alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens
Chi-lessons.

8.4
Indien Chi-lessons door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen,
worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de
overmachtstoestand één (1) maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft
de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Chi-lessons als gevolg van de
overmacht enig voordeel mocht genieten. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een
(mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

8.5
Onder overmacht van Chi-lessons wordt verstaan elke van de wil van Chi-lessons onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in
redelijkheid niet van Chi-lessons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden wordt ook
gerekend wanprestaties door een toeleverancier, auteur, distributeur of andere derde.
Betalingsonmacht geldt tussen partijen niet als overmacht.

9. Beëindiging van overeenkomsten

9.1
Mocht de klant om welke reden dan ook besluiten een lopende met Chi-lessons voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst te beëindigen, dan dient beëindiging te geschieden door schriftelijke
opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6)
kalendermaanden. Gedurende de opzegtermijn dient de klant Chi-lessons in staat te stellen een
omzet te verwezenlijken gelijk aan het bedrag dat in de zes (6) maanden direct voorafgaand
aan de opzegging door Chi-lessons aan de klant is gefactureerd of, indien de overeenkomst korter
heeft geduurd dan zes (6) maanden, een vergoeding gelijk aan zes (6) maal het gemiddelde
door Chi-lessons aan de klant per maand gefactureerde bedrag gedurende de gehele looptijd van
de overeenkomst. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan door de klant
tussentijds niet worden beëindigd.

9.2
Chi-lessons is gerechtigd iedere overeenkomst met de klant op te zeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van één (1) maand, onverminderd de overige rechten van Chi-lessons.

9.3
Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit
enige overeenkomst met Chi-lessons voortvloeit (waaronder begrepen maar niet beperkt tot
overeenkomsten bedoeld in artikel 9.1), dan is de klant in verzuim en is Chi-lessons gerechtigd
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
A. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is
gesteld; en/of
B. de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
onverminderd de andere rechten van Chi-lessons en zonder dat Chi-lessons tot enige schadevergoeding is
gehouden.

9.4
Indien Chi-lessons gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.3,
is Chi-lessons bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een
vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.

9.5
In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie van de
klant of indien de klant weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan
voordoen, is de klant verplicht Chi-lessons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In
dat geval zijn alle vorderingen van Chi-lessons op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar en
zullen van rechtswege alle overeenkomsten met de klant zijn ontbonden, tenzij Chi-lessons de klant
mededeelt nakoming van een deel van de betreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk
geval Chi-lessons zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende
overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, een en ander
onverminderd de andere rechten en zonder dat Chi-lessons tot enige schadevergoeding is
gehouden.

9.6
In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en Chi-lessons eindigt, blijven deze algemene
voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de
afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

10. Slotbepalingen

10.1
Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan
worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende
karakter van deze algemene voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en
billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel
mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een
beroep kan worden gedaan.

10.2
Het is Chi-lessons toegestaan de in enige overeenkomst met de klant omschreven rechten en
verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe de
klant reeds nu vooralsdan haar medewerking verleent. De klant kan rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met Chi-lessons niet dan na schriftelijke toestemming van Chi-lessons aan derden overdragen.

10.3
De gehele rechtsrelatie tussen Chi-lessons en de klant, inclusief deze algemene voorwaarden, alle
door Chi-lessons gesloten overeenkomsten en alle bestellingen, worden uitsluitend beheerst door
het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is
uitgesloten.

10.4
Alle geschillen tussen Chi-lessons en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke macht.

B – ABONNEMENTEN

11. Algemeen

11.1
Dit onderdeel B is naast onderdeel A (en indien van toepassing, naast onderdeel C) van
toepassing op iedere bestelling van de klant en iedere overeenkomst tussen de klant en
Chi-lessons voor zover die betrekking heeft op abonnementen op tijdschriften die worden
uitgegeven door Chi-lessons en/of op abonnementen op diensten die worden aangeboden door
Chi-lessons.

11.2
Chi-lessons is gerechtigd om op ieder moment zonder opgave van reden de uitgave van
tijdschrifttitels te staken en/of het abonnement te beëindigen. Zij is jegens de klant in dat
geval niet tot meer gehouden dan restitutie van het door de klant vooruitbetaalde
abonnementsgeld.

11.3
Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee
de afgelopen 6 maanden geen abonnement heeft gehad op het betreffende tijdschrift in
kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en
heeft Chi-lessons het recht het welkomstcadeau cq. de korting terug te vorderen.

12. Duur en opzegging van het abonnement

12.1
Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens
opzegging conform artikel 12.2 en 12.3 – automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd.
In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van een maand. In geval de betreffende titel minder dan eenmaal per
maand verschijnt, zal de klant een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen. In dat
geval geldt ook voor Chi-lessons een opzegtermijn van drie maanden. Indien een abonnement
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

12.2
Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de
overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een
opzegtermijn van een maand.

12.3
Opzegging van een abonnement door de klant dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

13. Betaling, prijswijziging en adreswijziging

13.1
Bij niet tijdige betaling door de klant, al of niet door stoornering van de afgeschreven
bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is Chi-lessons gerechtigd
herinneringskosten in rekening te brengen.

13.2
Chi-lessons behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het
abonnement te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging
plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende abonnement, heeft de
klant het recht het abonnement schriftelijk of per e-mail te ontbinden met inachtneming van
een opzegtermijn van een maand.

13.3
Abonnementsprijzen en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder
een klant een abonnement verkrijgt zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

13.4
Chi-lessons betracht bij het selecteren van door haar ingeschakelde postbezorgingsbedrijven de
nodige zorg en spant zich in om het ertoe te leiden dat tijdschriften en nieuwsbrieven juist en tijdig worden bezorgd, maar is ter zake jegens de klant niet aansprakelijk.

13.5
Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dient de
klant een adreswijziging uiterlijk 3 weken vóór de verhuisdatum schriftelijk of per e-mail aan
Chi-lessons door te geven, bij gebreke waarvan Chi-lessons niet aansprakelijk is voor het niet (tijdig) bezorgen van tijdschriften en nieuwsbrieven en de klant ter zake jegens Chi-lessons geen recht op restitutie heeft.

14. Privacy

14.1
Chi-lessons is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij
het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om uitvoering te kunnen geven aan
de overeenkomst tussen Chi-lessons en de klant, een administratie bij te houden van alle klanten
en om haar klanten aanbiedingen te kunnen doen.

14.2
De klant gaat akkoord dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens als bedoeld
in artikel 14.1.

C – Webshops en Digitale producten

15.1
Algemeen
Dit onderdeel C is naast onderdeel A en D (en indien van toepassing, naast onderdeel B)
van toepassing op iedere bestelling van de klant en iedere overeenkomst tussen de klant
en Chi-lessons voor zover die betrekking heeft op een overeenkomst waarbij in het kader van
een door Chi-lessons via een door haar geëxploiteerde webshop boeken, abonnementen of
andere (Digitale) producten en/of diensten worden verkocht en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand en de overeenkomst tot stand komt tussen Chi-lessons enerzijds en een
consument anderzijds (hierna: de “Webshopovereenkomst”).

15.2
Indien levering van een in een webshop besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Chi-lessons
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Aan de klant worden ter zake geen garanties verstrekt.

16. Bedenktijd en herroeping

16.1
Na het sluiten van een Webshopovereenkomst met Chi-lessons ten aanzien van een product kan de
klant de Webshopovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende product door de klant of:
(1.) indien de klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk
worden geleverd, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die
niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen;
(2.) indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de
dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is,
de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
(3.) voor een Webshopovereenkomst betreffende regelmatige levering van producten
gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de klant of een door de klant
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

16.2
Tijdens de bedenktijd bedoeld in artikel 16.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product
en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van
zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in
de originele staat en verpakking aan Chi-lessons retourneren, conform de door Chi-lessons verstrekte instructies.

16.3
Na het sluiten van een Webshopovereenkomst met Chi-lessons ten aanzien van een dienst kan de
klant de Webshopovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen
te rekenen vanaf de dag van het tot stand komen van de Webshopovereenkomst, met
uitzondering van diensten:
a. die logies, vervoer, het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreffen, indien Chi-lessons
zich er bij het sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten
op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, waaronder in ieder geval
begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot door Chi-lessons te organiseren festivals.
b. betreffende weddenschappen of loterijen;
c. waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen voordat deze
termijn is verstreken, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot
(online) cursussen alsmede de ten behoeve van die cursussen aan te schaffen
cursusmaterialen.

16.4
Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 16,
zijn de kosten van retournering voor rekening van de klant.

16.5
Het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 16 geldt niet voor de levering van
kranten en tijdschriften en voorts niet voor producten:
a. die door Chi-lessons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Chi-lessons
geen invloed heeft;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling
heeft verbroken.
h. voor E-books, apps of andere digitale producten zoals bedoeld in artikel 17.

17. Digitale producten

17.1
De (intellectuele eigendoms)rechten op door Chi-lessons aan de klant verkochte of op basis van
een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde E-books, apps of
andere digitale producten (hierna: “Digitale producten”) verblijven volledig aan Chi-lessons. De
klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicenseerbare
licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.

17.2
Het is Chi-lessons toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale
producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien Chi-lessons door middel van
technische bescherming Digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan
deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

17.3
Het is de klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen,
op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten
die de reikwijdte van de in artikel 17.1 beschreven licentie te buiten gaan.

17.4
Het is Chi-lessons toegestaan om temporele beperkingen aan de door de klant verkregen licentie
te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het Digitale product
kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik
van) Digitale producten te stellen.

17.5
Indien de klant met toestemming van Chi-lessons Digitale producten ter beschikking stelt aan
derden, zal de klant de in dit artikel 17 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die
door Chi-lessons zijn gesteld aan (het gebruik van) Digitale producten integraal van toepassing
verklaren op de overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat de derden
van het Digitale product zal maken. De klant zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op
eerste verzoek aan Chi-lessons bewijzen.

D – Gepersonaliseerde producten

18.1 Dit onderdeel D is naast onderdeel A en C van toepassing op diensten aangeboden door Chi-lessons die eruit bestaan dat de klant eigen boeken, tijdschriften, andere werken en/of producten
kan maken die onder meer worden samengesteld uit eigen, door de klant zelf te uploaden
content alsmede content uit titels van Chi-lessons (bestaande uit onder meer maar niet beperkt tot
tekst en/of illustraties) (hierna: “Gepersonaliseerde producten”).

18.2
Indien de klant van deze diensten ten aanzien van Gepersonaliseerde producten gebruik
maakt, is Chi-lessons op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de inhoud en/of de vorm van de)
Gepersonaliseerde producten. Chi-lessons neemt in beginsel geen kennis van de inhoud en/of de
vorm van Gepersonaliseerde producten en de verantwoordelijkheid voor Gepersonaliseerde
producten ligt in alle opzichten volledig bij de klant. De klant garandeert jegens Chi-lessons dat het
Gepersonaliseerde product op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig (intellectueel
eigendoms)recht van enige derde, dat het Gepersonaliseerde product niet aanstootgevend,
kwetsend en/of onrechtmatig is en vrijwaart Chi-lessons van alle vorderingen van derden ter zake.
Als Chi-lessons om wat voor reden dan ook bekend raakt met (de inhoud en/of de vorm van)
Gepersonaliseerde producten en naar de mening van Chi-lessons sprake is van een inhoud of vorm
van het Gepersonaliseerde product die in strijd is met de in de vorige volzin genoemde eisen,
is Chi-lessons gerechtigd zonder nadere aankondiging technische en juridische maatregelen te
nemen die het (verder) samenstellen, gebruiken en/of openbaar maken van het
Gepersonaliseerde product onmogelijk maken, zonder dat Chi-lessons gehouden is tot betaling van
enige(schade)vergoeding.

18.3
Ter zake de content van Chi-lessons die door de klant wordt gebruikt voor het tot stand brengen
van een Gepersonaliseerd product, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet sublicenseerbare
licentie die is beperkt tot eigen gebruik door de klant van die content. De licentie zal beperkt zijn tot persoonlijk gebruik van de content in verband met het tot stand brengen van een Gepersonaliseerd product. De klant is op geen enkele wijze gerechtigd een Gepersonaliseerd product geheel of gedeeltelijk te verkopen, te verhuren of anderszins commercieel te exploiteren en/of openbaar te maken. Chi-lessons behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Gepersonaliseerde producten.

18.4
Chi-lessons streeft naar een zo goed mogelijke weergave van zowel de content die door de klant
zelf is geupload/aangeleverd als van de content uit titels van Chi-lessons in het Gepersonaliseerde
product, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De klant moet rekening houden met
de mogelijkheid van beperkte druk- en kleurafwijkingen. De klant is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de door de klant aangeleverde content (waaronder ook maar niet beperkt tot
de kwaliteit van bronbestanden van digitale foto’s) en voor uit de door de klant
geuploade/aangeleverde content voortvloeiende imperfecties (waaronder kleurzwemen e.d.)

18.5
Chi-lessons kan niet instaan voor de kwaliteit van het Gepersonaliseerde product indien het
Gepersonaliseerde product niet normaal wordt gebruikt.